Tillståndsprövning

Är er verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig? Avser ni att upprätta en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eller en anmälan till berörd tillsynsmyndighet? I så fall är det viktigt att se till att uppfylla myndighetskraven, samtidigt som man ska se till att ge verksamheten handlingsutrymme för framtida förändringar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter med tillståndsprövningar och anmälningar. Kontakta oss så hjälper vi er med en miljökonsekvensbeskrivning, samt att formulera en tillståndsansökan eller anmälan med villkor som inte låser er och hindrar verksamhetens framtida utveckling.

Tillståndsprövning

Då tillståndspliktiga verksamheter nyetableras, omlokaliseras eller förändras i större omfattning skall verksamheterna prövas enligt miljöbalken. Detta är ofta en komplicerad och tidsödande process som kräver en erfaren projektledare, då det är av stor vikt att det nya tillståndet säkerställer driften av verksamheten under en längre tid. Vidare är det mycket viktigt att de villkor som tillståndet förenas med är rimliga att leva upp till.

Vi har lång erfarenhet av tillståndsprövning och kan fungera som projektledare under hela tillståndsprocessen. Detta innebär att vi kan leda de inledande samråd som genomförs och vi kan därefter upprätta såväl själva ansökan som en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid behov ser vi till att utföra de eventuella utredningar som måste genomföras och redovisas inför tillståndsprövningen.

Tack vare vår långa erfarenhet av att driva tillståndsprojekt och vårt sätt att kommunicera med berörda myndigheter och intressenter, kan vi minimera tidsåtgången från det att projektet påbörjas tills dess att ett tillståndsbeslut lämnas. Vi formulerar förslag till villkor i det kommande beslutet och lämnar synpunkter på myndigheternas förslag till villkor. Då tillståndsbeslut lämnas kan vi genomföra de eventuella prövotidsutredningar som krävs i enlighet med beslutet. För anmälningspliktiga verksamheter kan vi upprätta en anmälan av verksamheten enligt miljöbalken.