Miljöutbildning

Vi höjer kunskapsnivån och medvetenheten hos era anställda med miljöutbildningar som uppmanar till eftertanke och ökat intresse. Våra utbildningar ger förståelse för aktuella miljöproblem i stort och vilka miljöutmaningar som är specifika för er verksamhet. Vi lämnar även förslag på vad ni kan göra för att minska er verksamhets miljöpåverkan. Utbildningarna anpassas efter antalet deltagare och deras förkunskaper.

Vi erbjuder även mer specifika utbildningar, som t.ex. provtagarutbildning (för certifiering av provtagare) enligt riktlinjer från Naturvårdsverket.

Flödesmätning, provtagning och provhantering

Provtagarutbildningen bygger på upplägg och innehåll i Naturvårdsverkets författningssamling SNFS 1990:11, MS:29, bilaga 1 och riktar sig främst till personer som handhar egenkontroll av utgående processavlopp från industriell verksamhet.

Företagsanpassad miljöutbildning

I samråd med miljöansvarig personal hos kunden utarbetar vi en företagsanpassad miljöutbildning. Inriktningen för utbildningen är att synliggöra och förtydliga frågeställningar kring förbrukningen av resurser och råvaror, vikten av att minimera produktspill och uppkomsten av föroreningar till avlopp och luft samt att effektivisera källsorteringen av uppkommet avfall för återanvändning eller återvinning.