Miljöteknik och egenkontroll

Med över 30 års samlad erfarenhet av att hjälpa verksamheter att leva upp till miljökrav från myndigheter, har vi utvecklat ett tillvägagångssätt och en teknik för att identifiera och hantera de flesta typer av verksamheters miljöpåverkan.

Vi kan hjälpa er med allt från utformning av program för egenkontroll, miljöbesiktningar, miljörapporter, vattenprovtagning och analystjänster till val av reningsteknik eller andra typer av miljörelaterade frågeställningar.

Miljöbesiktningar och miljörapporter

Både tillståndspliktiga och ett flertal anmälningspliktiga verksamheter har krav på sig att det med en viss frekvens utförs periodiska besiktningar/undersökningar av verksamheten. En professionell besiktningsman kan tillföra verksamheten något mer än att ”bara” bedöma om verksamheten lever upp till gällande krav. Vid INEVCO finns besiktningsmän med mycket lång erfarenhet av miljöbesiktningar och vid besiktningen går vi igenom företagets kemikalie- och avfallshantering, egenkontroll samt efterlevnad av gällande lagkrav och villkor i tillståndsbeslut. Om så krävs utför vi mätningar av utsläpp till luft eller vatten eller av externt buller. Förslag till förbättringsåtgärder lämnas dels skriftligt i besiktningsrapporten, dels muntligt i samband med besiktningen. Då besiktningsresultaten sammanställts kan vi för kunden presentera dessa och våra förslag till åtgärder.

Vi kan sammanställa de årliga miljörapporter som krävs av tillståndspliktiga företag och lägga in dessa i Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. För anmälningspliktiga verksamheter upprättar vi årsrapporter.

Egenkontroll

Enligt gällande lagstiftning finns krav på dokumentation av hur egenkontrollen utförs vid miljöfarliga verksamheter. Detta kan ske genom att upprätta ett separat egenkontrollprogram alternativt att egenkontrollen dokumenteras i rutinbeskrivningar ingående i företagets ledningssystem. Oavsett vilken metod som företaget väljer kan INEVCO se till att dokumentationen utförs strukturerat och att den säkerställer att verksamhetsutövaren lever upp till kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Vi upprättar även egenkontrollprogram och HACCP-system för dricksvattenanläggningar.

Undersökningar, provtagningar och mätningar

Många verksamheter har krav på att det återkommande utförs undersökningar, provtagningar och mätningar av utsläpp till vatten, mark och luft eller av genererat buller. INEVCO kan säkerställa att myndigheternas krav på undersökningar genomförs på ett professionellt sätt och vi kan fungera som projektledare och se till att nödvändiga kompetenser finns tillgängliga. Inom företaget finns en mycket hög kompetens inom vattenområdet och detta avser såväl naturliga vatten som dricksvatten, processavloppsvatten och lakvatten. Vi har utrustning för vattenprovtagning och samtliga medarbetare vid INEVCO är utbildade i provtagningsteknik.

Fordonstvättar

INEVCO har under lång tid arbetat med miljöfrågor vid fordonstvättar och verkstäder. Detta har givit oss stor erfarenhet av vattenprovtagning av utgående processavlopp från olika typer av fordonstvättar för personbilar, bussar, arbetsfordon och spårbundna fordon. Våra professionella provtagare säkerställer att proverna tas ut på rätt sätt och på rätt plats samt att resultaten utvärderas och relateras till aktuella utsläppskrav.

Vattenrening

Vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor gör att vi kan medverka vid utformningen av behandlingsanläggningar för både avlopps- och dricksvatten och vi kan även utföra driftoptimeringar av befintliga behandlingsanläggningar.

Analysering och karakterisering av avlopps- och dricksvatten

INEVCO kan tillhandahålla analystjänster avseende avlopps- och dricksvatten och fasta material, genom vårt samarbete med analyslaboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB. Vi utför även kemisk-biologiska karakteriseringar av processavloppsvatten och lakvatten.